قوطی مقوایی ویترین 10 ضلعی

  • متشکل از یک لوله با ضخامت 1 میلیمتر
  • استفاده از ویترین 10ضلعی pet
  • ویترین بدون دوخت و استقامت بالا نسبت با نمونه های ویترین گرد
  • امکان تولید در قطرهای 56-83-99 میلیمتر 
  • ارتفاع ویترین 40 میلیمتر در قطر 56 میلیمتر
  • ارتفاع ویترین 60 میلیمتر در قطر 83 میلیمتر
  • ارتفاع ویترین 70 میلیمتر در قطر 99 میلیمتر